Grävning

gravningBåtuppställningsplatserna 4-19 har flyttats in till hamnföreningens  arrendeområde då garageföreningen kommer att bygga en ny garagelänga i sommar. Elen till de nya uppställningsplatserna har därför dragits om och nya eluttag har monterats.

Förrådsbyggnaden som hade tappat färgen är nu ommålad och vimpeln har hissats (efter att den trasiga linan bytts ut).

Hälsningar Styrelsen

Post expires at 8:04pm on Tuesday December 4th, 2018

Tavlor

InfotavlaAnslagstavla

Vår leverantör av de nya tavlorna hade tyvärr lite otur med leveransen från fabriken (tavlorna hade transportskador) vilket gjorde att de monterades först till midsommar.

Föreningens låsta informationstavla är monterad bredvid flytbryggan och den allmänna informationstavlan är monterad just utanför infarten till hamnområdet (men står fortfarande på vårt arrendeområde).

Hälsningar Styreslen

Post expires at 7:56pm on Sunday November 4th, 2018

Båtvagnar

BatvagnarEnligt gällande ordningsregler får båtvagnar stå frikopplade maximalt 10 dagar på parkeringen. Tre båtvagnar har stått en längre tid på parkeringen mot garagelängan och inför midsommarhelgen har dessa flyttats till en plats bredvid toaletterna. Detta för att frigöra fler parkeringsplatser. Om du vet vem som äger dessa båtvagnar vill styrelsen få information om vilka ägarna är. Vagnarna måste transporteras bort eller flyttas till en förhyrd uppställningsplats omgående.

Hälsningar Styrelsen

Post expires at 7:51pm on Tuesday November 20th, 2018

Flytbryggan

Igår utfördes den andra arbetskvällen med arbetsgruppen. Flytbryggan och landgången monterades samtidigt som den gamla delen av flytbryggan togs bort. Nu återstår endast några mindre arbeten för att helt färdigställa arbetet.

Förutom arbetet med flytbryggan plockades det upp en hel del skräp i området och det mesta av riset eldades upp.Ny flytbrygga Landgången på den södra piren som glidit in på balkarna justerades och några nya flytkroppar monterades.

Hälsningar Styrelsen

Post expires at 6:48am on Friday November 30th, 2018

Viktig information angående flytbryggan!

Isen vägrar att släppa sitt grepp om hamnen i år – speciellt längst in mot kajerna är isen fortfarande stabil. Konsekvensen av isläget är att monteringen av den innersta modulen av den nya flytbryggan kommer att ske först den 29 maj dvs samma kväll som arbetsgruppen är inkallad för årets andra arbetskväll. Förutom montering av flytbryggan kommer arbetsgruppen bl.a. städa området samt bära ut möbler och vagnar.

OBS! Den nya modulen av flytbryggen står fortfarande på is och om isen släpper sitt grepp innan den 29 maj kommer den nya modulen att provisoriskt dras till. Var MYCKET försiktiga ifall ni beträder den innan kvällen den 29 maj (dvs innan den har monterats ordentligt)!

Ni som har de tre innersta platserna på flytbryggan måste avvakta att använda era platser till den 29 maj eftersom bommarna har tagits bort.

Hälsningar Styrelsen

Post expires at 7:52am on Monday October 22nd, 2018

Årets första arbetskväll

Årets första arbetskväll gick av stapeln igår (2017-05-11) i svalt men stundtals vackert väder. Arbetet gick bra och arbetsgruppen tog bort stöttorna till bommarna men isen hade gått hårt åt utrustningen under senhösten (innan isen var nog tjock för att stöttorna som håller upp bommarna kunde ställas dit). Många ”pumlor” och rör (som de sitter fast i) hade gått sönder och måste ersättas.

Arbetsgruppen passade även på att ta bort landgången till flytbryggan inför bytet av den innersta modulen av flytbryggan. Bytet kommer att ske direkt när isen har släppt sitt fäste runt den gamla modulen. Detta för att de som har båtplats på flytbryggan ska bli berörda så kort tid som möjligt.

Hälsningar Styrelsen Hamnarbete

Post expires at 8:55am on Friday October 12th, 2018

Viktig information angående flytbryggan!

Arbete med att byta ut den första modulen av flytbryggan kommer att ske direkt när isen har släppt sitt grepp om den innersta delen av flytbryggan. Ni som har de tre innersta båtplatserna på vardera sida behöver avvakta sjösättning tills dess att arbetet är slutfört.

Alla ni som har båtar vid flytbryggan kommer också att bli berörda under de första isfria dagarna i hamnen då bytet sker. Landgången kommer att tas bort  och vill du vara helt säker på att komma åt din båt under denna period bör du fråga någon du känner (som har en båtplats på de fasta pirarna) och låna deras båtplats under denna tid.

När arbetet är slutfört kommer vi informera om detta på hemsidan.

Hälsningar Styrelsen

Post expires at 8:00am on Monday October 8th, 2018

Första delen av den nya flytbryggan

Nu har första delen av den nya flytbryggan levererats till hamnen. I år kommer endast den första modulen av flytbryggan att bytas ut. Den första modulen är i sämst skick och måste ersättas. Landgången ut till flytbryggan kommer att förkortas i samband med att modulen monteras. Arbetsgruppen kommer att montera modulen så snart isen har släppt sitt grepp inne i hamnen.

Hälsningar Styrelsen

Flytbrygga1 Flytbrygga2

Post expires at 1:04pm on Friday October 5th, 2018

Frågor som styrelsen arbetar med

Styrelsen planerar att kontinuerligt informera om vilka frågor som styrelsen för närvarande arbetar med. Om ni vill skicka ett inspel till styrelsen i dessa frågor får ni gärna kontakta någon i styrelsen. Frågor som styrelsen arbetar just nu med är:

– Byta ut den innersta delen av flytbryggan.
– Korta landgången till flytbrygga (anpassa landgången till den nya flytbryggan).
– Montera upp en ny låst informationstavla till höger om flytbryggan.
– Montera en ny allmän anslagstavla utanför infarten.
– Ställa ut parkeringsindelarna på parkeringen.
– Montera parkeringsförbudsskylt vid eldstaden.
– Köra ut grus till det nya området dit uppställningsplatserna 3-19 ska flytta.
– Märka ut de nya uppställningsplatserna.
– Beställa målning av förrådet.
– Planera vårrustning av hamnen (för arbetsgruppen).
– Ersätta trasiga ”pumlor” och de krokiga stolparna som håller landgången.
– Byta ut förankringen av flytbryggan (förankringen mot land).
– Beställa slagning av gräs/sly i hamnområdet i sommar.
– Laga lås/dörrstängare till vaktkur.
– Laga de trasiga gångjärnen och montera tvålhållare i toaletterna.
– Ta bort reklamen på toaletterna (föreningen äger toaletterna).
– Inhandla mindre saker till vaktkuren (termometer, sjökort, hylla, etc).
– Bygga räcke/spång upp till vaktkur (för dem som har svårt att gå).
– Räta sneda lyktstolpar inom arrendeområdet.
– Få kommunen att ta bort sågspånet från inloppet till hamnen.
– Uppdatera informationen i vaktkuren.
– Administration av de nya avtalen (distribution, arkivering, etc).
– Montering av ny belysning i inloppet till hamnen.
– Etc.

Hälsningar Styrelsen

Post expires at 2:05pm on Tuesday October 2nd, 2018

Godkända vakter

Årsmötet 2017 beslutade att ändra reglerna för vaktgång inför sommaren 2017 eftersom flera medlemmar/hyrestagare har anlitat oseriösa ersättningsvakter under fjolårets vaktsäsong.

Årsstämman (medlemmarna) beslutade att endast båtplatsinnehavarens familjemedlemmar, båtplatsinnehavarens (och makes/makas) släktningar, befintliga medlemmar/hyrestagare i hamnföreningen eller de individer som är upptagna på listan över godkända vakter som får anlitas som ersättningsvakt. Listan publiceras på hemsidan www.stallarna.se och i den nya låsta informationstavlan bredvid flytbryggan som snart kommer att monteras.

Om du som medlem/hyrestagare i hamnföreningen vill ta på dig extra vaktpass i sommar anmäler du dig till styrelsen senast den 31 maj. Detsamma gäller ifall du har en familjemedlem eller om du (eller din maka/make) har en släkting eller en nära bekant (någon som du personligen känner mycket väl) som du vill registrera på listan över godkända vakter. Styrelsen kommer den 1 juni att publiceras den slutliga listan av årets godkända vakter. Efter den 31 maj kommer inga ytterligare personer att läggas in på listan över godkända vakter – den är då låst för säsongen 2017.

Om den obligatoriska vaktrapporten inte har signerats eller om det inte ur vaktrapporten går att utläsa vem som suttit ersättningsvakt dvs en familjemedlem/släkting, medlem/hyrestagare i hamnföreningen eller en person från föreningens lista över ”Godkända vakter” – då kommer föreningen att ställa ut en straffavgift motsvarande ”Ej utförd vaktpass” dvs 2500kr till berörd båtplatsinnehavare enligt beslut på årsstämman 2017.

Hälsningar Styrelsen

 

Post expires at 2:28pm on Tuesday November 27th, 2018