Uppställningsplatserna

garageforeningenGarageföreningen har nu anlitat en entreprenör som har börjat bära bort snöupplagen som legat på hamnföreningens mark uppe vid uppställningsplatserna.

Hade inte snön burits bort hade uppställningsplatserna inte gått att nå innan midsommar – med den mängd snö som kommit i år.

Arbetet verkar bli slutfört under innevarande vecka.

Hälsningar Styrelsen

Ägare av felparkerad båtvagn/båt

IMG_3052Styrelsen har under en längre tid sökt ägaren till den båtvagn/aluminiumbåt som olovligen stått parkerad på föreningens parkering. Att lämna ett fordon på föreningens (annans) mark anses enligt brottsbalken som egenmäktitgt förfarande.

Efter en hel del efterforskning har ägaren identifierats. Ägaren av båtvagnen/båten är varken medlem/hyrestagare i hamnföreningen eller i garageföreningen. Det visade sig att ägaren har en koppling till ett företag som Luleå Kommun anlitar.

Båtvagnen/båten har nu transporterats iväg och föreningen kommer att ställa ut en faktura till ägaren som motsvarar årsavgiften för en uppställningsplats samt den av årsmötet beslutade bötesbeloppet för brott mot ordningsreglerna.

Hälsningar Styrelsen

Handikapp plats

Årsmötet 2018 har beslutat att tillhandahålla en handikapp plats på flytbryggan. En ny handikapp plats (3,0m) kommer att skapas längst in på flytbryggan (plats 0).

Varje år kommer föreningen att hyra ut handikapp platsen till den medlem som har det största fysiska behovet kommande säsong. Senast den sista februari varje år skall ansökan ha inkommit till styrelsen från de medlemmar som anser sig ha behov av att hyra handikapp platsen under kommande båtsäsong.

Under mars månad varje år beslutar styrelsen vem som ska få hyra handikapp platsen under kommande båtsäsong. Handikapp platsen hyrs sedan ut under ett år i taget. Medlemmen behåller sin ordinarie medlemsplats men båtplatsen kan hyras ut genom föreningen i andra hand medan medlemmen hyr handikapp platsen – om medlemmen så önskar.

Andrahandsuthyrningen kan bara ske ifall det finns någon som vill hyra medlemmens ordinarie plats och uthyrningen sker då till fastställd taxa (avgifter för föreningens ordinarie hyrplatser).

Ansvaret att hitta någon som vill hyra medlemmens ordinarie plats i andra hand åligger medlemmen själv. Den ekonomiska regleringen av uthyrningen sker genom styrelsen. Hittar medlemmen ingen att hyra ut till (och om styrelsen inte har något förslag) får medlemmen vara beredd att betala dubbla medlemsavgifter – dels för sin ordinarie båtplats och dels för den hyrda handikapp platsen samt ta ansvar för båda båtplatsernas obligatoriska vaktpass. Orsaken till detta är att efterfrågan på andra hands platser är ytterst begränsat och föreningen har ingen kö. Hittar medlemmen eller styrelsen någon som vill hyra medlemmens båtplats i andra hand då betalar endast medlemmen årsavgiften för handikapp platsen och behöver bara ta ansvar för vaktpassen som åligger handikapp platsen.

Hälsningar Styrelsen

Årsmötet 2018

Till årsmötet 2018 kom närmare 40 st medlemmar och hyrestagare. Protokollet från årsmötet kommer att publiceras på hemsidan så snart det har blivit justerat av justeringsmännen.

När årsmötesprotokollet är justerat kommer ni att hitta protokollet här (obs inloggning krävs – inloggningsuppgifterna hittar ni på kallelsen till årsmötet).

Hälsningar Styrelsen

Plogning

Föreningen har anlitat en entreprenör som har tagit bort snön närmast flytbryggan inför monteringen av bommarna.

Aflytbryggan3rbetsgruppen kommer att bli utkallad för att montera tillbaka bommarna så snart snön har smält lite mer. En traktor kommer att köra ut bommarna i samband med monteringen för att inte riskera att bommarna hinner frysa fast i isen innan de monteras.

Hälsningar Styrelsen

Årsmöte: Måndagen den 19:e mars 2018 kl 18.30 (Luleå Energi Arena)

årsstämmaMåndagen den 19:e mars 2018 kl 18.30 hålls föreningens årsstämma i samma lokal som ifjol – Luleå Energi Arena (stora konferenslokalen).

Till årsmötet är samtliga medlemmar kallade men även hyrestagare då föreningen uppskattar hyrestagarnas åsikter trots att de saknar rösträtt.

Anmälan till årsmötet görs genom att skicka ett mail till  sekreterare@stallarna.se senast den 11 mars. Föreningen bjuder på fika och beställer mängden kaffe och bulle efter antalet anmälningar.

Föreningens fastslagna agenda finns att ta del i stadgarna. Styrelsen kommer informera om det gångna året samt aktuella frågor som styrelsen arbetar med. Notera att frågan om stadgeändring kommer tas upp i år igen (en stadgeändring kräver beslut vid två årsmöten i följd).

Årsmötet 2017 beslutade att föreningen fortsättningsvis enbart ska distribuera själva kallelsen till årsmötet per post. Årsmöteshandlingar (inkl årets vakt- och arbetsgruppslistor) finns att ta del av nedan. För att ta del av ett dokument klickar ni på dokumentet ni vill läsa och skriver in inloggningsuppgifterna som ni hittar på kallelsen som har skickats hem till er (samma inloggningsuppgifter som ifjol).

– Kallelse
– Förslag till justering av stadgar (gul markering=ny text, blå markering=strykes)
– Vakt 2018
– Arbetsgrupp 2018

Hälsningar
Styrelsen

Godkända vakter 2018!

police-man

 

 

 

 

 

 

 

Årsmötet 2017 beslutade att ändra reglerna för vaktgång eftersom flera medlemmar/hyrestagare har anlitat oseriösa ersättningsvakter.

Årsstämman (medlemmarna) beslutade att endast båtplatsinnehavarens familjemedlemmar och släktningar, befintliga medlemmar/ hyrestagare i föreningen samt personer upptagna på listan över ”godkända vakter” får anlitas som ersättningsvakt.

Vill du som medlem/hyrestagare ta på dig extra vaktpass i sommar eller anmäla någon till listan över godkända vakter för säsongen 2018 gör detta senast den 15 maj 2018 genom att skicka ett mail till sekreteraren. Den du anmäler till listan måste vara någon du personligen känner mycket väl och kan gå i god för.

Styrelsen kommer den 15 maj publicera den slutliga versionen av årets godkända vakter för säsongen 2018. Efter den 15 maj kommer inga ytterligare personer att läggas in på listan över godkända vakter – den är då låst för säsongen 2018.

Årets godkända vakter finns här.

Hälsningar
Styrelsen

Felparkerad båtvagn/båt

IMG_3052På den plogade parkeringsytan står det en delvis översnöad aluminiumbåt på en båtvagn.

Enligt gällande ordningsregler får båtvagnar/släpvagnar endast lämnas under 10 dygn på denna parkeringsyta. Styrelsen behöver därför hjälp att identifiera vem ägaren är av denna båt/båtvagn. Om du känner till vem som äger denna båt/båtvagn tag då kontakt med ordföranden eller sekreteraren.

Tack på förhand!

Hälsningar Styrelsen

Ny belysning flytbryggan

Styrelsen har beslutat att ersätta den gamla belysningen på flytbryggan med ett modernare system som följer dagens lagstiftning (elsäkerhetsföreskrifter) för elinstallationer i båthamnar.

Föreningen har av denna anledning köpt in 8 moderna LED-pollare (med moderna jordfelsströmbrytare) – se nedan. Modellen är av samma typ som de flesta båthamnar idag köper in.

Hälsningar Styrelsen

pollare pollare2

 

 

 

 

God Jul

IMG_2241_2

 

 

 

 

 

Styrelsen vill önska alla medlemmar och hyrestagare en riktig God Jul och ett Gott Nytt År!

Styrelsen vill även passa på att speciellt tacka de båtplatsinnehavare som har varit med och aktivt bidragit med sin arbetsinsats under det gångna året.

Hälsningar Styrelsen