Bommar och flytkroppar

Bommar11

Den 16 oktober var det arbetskväll och samtliga bommar togs bort från flytbryggan inför ankomsten av den nya flytbryggan – som troligen kommer att monteras under vecka 43.

Flera personer från Lagarbete11arbetsgruppen, styrelsen, ungdomar från Utia (ett bemanningsföretag) samt några frivilligt anmälda medlemmar/ hyrestagare deltog i arbetet.

Arbetet flöt på riktigt bra och humöret var på topp! Roligt att se äldre och yngre samarbeta så bra och lösa logistiken på den smala flytbryggan på ett helt strålande sätt!

Kassören (Anna W) hade dukat upp med smörgåsar och dryck i vaktkuren som uppskattades av många (trots att fikapausen inte blev mer än 5 minuter). Kl 21 var arbetet avslutat och då hade 2100 st  bultar skruvats loss och 110 st bommar/flytkroppar blivit bortburna.

Styrelsen vill ge ett stort tack till alla som ställde upp och ett extra stort tack till ungdomarna från bemanningsföretaget Utia som gav allt och verkligen höjde stämningen under arbetskvällen! TACK!

Hälsningar Styrelsen

Bommar12 Bommar13

Arbetskväll – flytbryggan!

Måndagen den 16:e oktober kl 18:00 kommer föreningen börja montera bort samtliga bommar på flytbryggan.

Arbetsgruppen är inkallad med då det är över 100 bommar som ska bäras in önskar styrelsen att alla medlemmar och hyrestagare som har möjlighet kommer och hjälper till att bära in bommarna. Har du möjlighet att delta – anmäld dig då genom att skicka ett mail till sekreterare@stallarna.se

Föreningen kommer att bjuda på kaffe och tilltugg under arbetskvällen.

Hälsningar Styrelsen

 

Post expires at 5:55pm on Monday October 8th, 2018

Ljus

Ljustavlan11Vår elektriker har nu kopplat in strömmen till LED-belysningen på anslagstavlan och det röda inseglingsljuset på piren.

Inom kort kommer även en ny LED-belysning att monteras längst ut på den långa piren för att göra det lättare att se vart stenpiren slutar vid dåliga väderförhållanden/mörker.

Elektrikern kommer även att koppla in belysning i föreningens informationstavla samt montera nya LED strålkastare på vaktkuren för att bättre lysa upp parkeringen i höstmörkret.

Hälsningar Styrelsen

Post expires at 7:53am on Friday November 2nd, 2018

Försäljning flytbryggan

Styrelsen har tagit beslut byta ut flytbryggan redan i höst (2017). Bakgrunden till beslutet är för att hamnen skall vara redo att användas så snart isen har släppt sitt grepp i hamnen (2018) – då många snabbt vill sjösätta sina båtar och komma ut till sina framtinade stugor. Leverantören av den nya flytbryggan kommer börja montera den nya flytbryggan redan under slutet av oktober (2017) för att inte riskera att hamnbassängen hinner frysa igen. Av denna anledning kommer föreningen bli tvungna att stänga flytbryggan redan den 15 oktober i år (landgången kommer att tas bort).

Gamlabryggan11

Har du en plats på flytbryggan och behöver använda din båt efter den 15 oktober måste du flytta båten till en plats på de fasta pirerna. Innan du flyttar din båt måste du prata med berörd medlem/hyrestagare om du får låna dennes plats. Hittar du ingen plats måste du tyvärr ta upp din båt senast den 15 oktober. Det är självklart olyckligt att du inte kan bruka din plats ändå till isen lägger sig men föreningen måste stänga flytbryggan den 15 oktober för att hinna byta ut flytbryggan.

Föreningen kommer av ovanstående anledning sälja 130 meter av den befintliga flytbryggan. Den innersta delen (den nya flytbryggan på 12 meter) och den yttersta delen (den gamla flytbryggan med nyare flytkroppar på 12 meter) kommer föreningen att behålla och dessa moduler kommer inte att ingå i försäljningen.

Nedan följer mer information kring försäljningen:

 1. Hur sker försäljningen? Svar: Försäljning kommer att ske genom skriftliga anbud.
 2. När skall anbuden vara föreningen tillhanda? Svar: Senast den 21 september skall anbuden vara föreningen tillhanda. Anbud inkomna efter detta datum beaktas ej.
 3. Vart skickar jag mitt anbud? Svar: Anbuden skall skickas i ett väl förseglat kuvert till:Hindersöstallarnas Hamnförening, Box 50125
  973 24 Luleå
 4. När/hur kommer anbuden att öppnas? Svar: Alla inkomna anbud kommer att öppnas samtidigt den 22 september av styrelsen tillsammans med tillgängliga revisorer.
 5. Vilket anbud vinner? Svar: Det anbud med högst pris vinner.
 6. När ska bryggan senast vara bortforslad från arrendeområdet? Svar: Senast den 22 oktober skall flytbryggan vara borttransporterad av anbudsvinnaren.
 7. När får bryggan tidigast demonteras? Svar: Bryggan får inte börja demonteras innan den 18 oktober.
 8. Ingår bommar, flytkroppar, lyktstolpar och landgången i försäljningen Svar: Nej de kommer föreningen att återanvända till den nya flytbryggan.
 9. Kommer bommar, flytkroppar och lyktstolpar vara bortmonterade till den 18 oktober? Svar: Ja, föreningen kommer att montera bort dem till detta datum.
 10. Ingår kättingar och ankare i försäljningen? Svar: Ja, i försäljningen igår även kättingar och ankare. Bakgrunden till detta är för att föreningen skall få garanti på den nya flytbryggan måste leverantören montera nya kättingar och ankare.
 11. Måste anbudsvinnaren transportera bort befintliga kättingar och ankare från hamnbassängen? Svar: Anbudsvinnaren får lämna kvar ankare och kättingar på botten men om så sker måste anbudsvinnaren knyta fast kättingen med ett kraftigt rep till en flytkopp. Om detta ej sker återbetalas inte deponiavgiften.
 12. Får anbudsvinnaren lämna delar av flytbryggan eller ska allt borttransporteras? Svar: Nej, hela flytbryggan måste transporteras bort av anbudsvinnaren. Om detta ej sker återbetalas inte deponiavgiften.
 13. Får delar av flytbryggan bara köpas? Svar: Nej, om man vill bara köpa en mindre del av flytbryggan får man gå ihop man andra intressenter och tillsammans lämna in ett gemensamt anbud på hela bryggan till föreningen.
 14. Vad gäller betalningen? Svar: Betalningen skall vara föreningen tillhanda senast den 2:a oktober.
 15. Kommer ni tillämpa någon deponiavgift för köpet? Svar: Föreningen kommer ta ut 10% av anbudsbeloppet i deponiavgift. Om flytbryggan är borttransporterad till den 23 oktober återbetalas deponiavgiften. I annat fall behåller föreningen deponiavgiften.
 16. När ska deponiavgiften vara betald? Svar: Samma dag som betalningen för köpet dvs den 2:a oktober.
 17. Vad händer om inte hela beloppet (anbudspriset samt deponiavgiften) inte är föreningen tillhanda den 2:a oktober?
  Svar: Då förfallet köpet och försäljningen kommer gå till den som har det näst högsta anbudet
 18. Vad händer om flytbryggan inte är borttransporterad i tid? Svar: Deponiavgiften kommer inte återbetalas och kvarvarande bryggdelar kommer behållas av föreningen (som då transporterar bort delarna omgående).
 19. Är köpet med eller utan moms? Svar: Moms tillkommer till vinnande anbudspris dvs totala försäljningspriset blir anbudspriset plus moms på 25%.
 20. Förbehåller föreningen sig fri prövningsrätt? Svar: Ja.
 21. Vart skickar jag kompletterande frågor? Svar: Skicka eventuella frågor till sekreterare@stallarna.se

Hälsningar Styrelsen

Post expires at 8:50am on Wednesday November 21st, 2018

Grävning

gravning11Båtuppställningsplatserna 4-19 har flyttats in till hamnföreningens  arrendeområde då garageföreningen kommer att bygga en ny garagelänga i sommar. Elen till de nya uppställningsplatserna har därför dragits om och nya eluttag har monterats.

Förrådsbyggnaden som hade tappat färgen är nu ommålad och vimpeln har hissats (efter att den trasiga linan bytts ut).

Hälsningar Styrelsen

Post expires at 8:04pm on Tuesday December 4th, 2018

Tavlor

Vår leverantör av de nya tavlorna hade tyvärr lite otur med leveransen från fabriken (tavlorna hade transportskador) vilket gjorde att de monterades först till midsommar.

Föreningens låsta informationstavla är monterad bredvid flytbryggan och den allmänna informationstavlan är monterad just utanför infarten till hamnområdet (men står fortfarande på vårt arrendeområde).

Hälsningar Styrelsen

Anslagstavla11 Infotavla11

Båtvagnar

BatvagnarEnligt gällande ordningsregler får båtvagnar stå frikopplade maximalt 10 dagar på parkeringen. Tre båtvagnar har stått en längre tid på parkeringen mot garagelängan och inför midsommarhelgen har dessa flyttats till en plats bredvid toaletterna. Detta för att frigöra fler parkeringsplatser. Om du vet vem som äger dessa båtvagnar vill styrelsen få information om vilka ägarna är. Vagnarna måste transporteras bort eller flyttas till en förhyrd uppställningsplats omgående.

Hälsningar Styrelsen

Post expires at 7:51pm on Tuesday November 20th, 2018

Flytbryggan

Igår utfördes den andra arbetskvällen med arbetsgruppen. Flytbryggan och landgången monterades samtidigt som den gamla delen av flytbryggan togs bort. Nu återstår endast några mindre arbeten för att helt färdigställa arbetet.

Förutom arbetet med flytbryggan plockades det upp en hel del skräp i området och det mesta av riset eldades upp.Ny flytbrygga Landgången på den södra piren som glidit in på balkarna justerades och några nya flytkroppar monterades.

Hälsningar Styrelsen

Post expires at 6:48am on Friday November 30th, 2018

Viktig information angående flytbryggan!

Isen vägrar att släppa sitt grepp om hamnen i år – speciellt längst in mot kajerna är isen fortfarande stabil. Konsekvensen av isläget är att monteringen av den innersta modulen av den nya flytbryggan kommer att ske först den 29 maj dvs samma kväll som arbetsgruppen är inkallad för årets andra arbetskväll. Förutom montering av flytbryggan kommer arbetsgruppen bl.a. städa området samt bära ut möbler och vagnar.

OBS! Den nya modulen av flytbryggen står fortfarande på is och om isen släpper sitt grepp innan den 29 maj kommer den nya modulen att provisoriskt dras till. Var MYCKET försiktiga ifall ni beträder den innan kvällen den 29 maj (dvs innan den har monterats ordentligt)!

Ni som har de tre innersta platserna på flytbryggan måste avvakta att använda era platser till den 29 maj eftersom bommarna har tagits bort.

Hälsningar Styrelsen

Post expires at 7:52am on Monday October 22nd, 2018

Årets första arbetskväll

Årets första arbetskväll gick av stapeln igår (2017-05-11) i svalt men stundtals vackert väder. Arbetet gick bra och arbetsgruppen tog bort stöttorna till bommarna men isen hade gått hårt åt utrustningen under senhösten (innan isen var nog tjock för att stöttorna som håller upp bommarna kunde ställas dit). Många ”pumlor” och rör (som de sitter fast i) hade gått sönder och måste ersättas.

Arbetsgruppen passade även på att ta bort landgången till flytbryggan inför bytet av den innersta modulen av flytbryggan. Bytet kommer att ske direkt när isen har släppt sitt fäste runt den gamla modulen. Detta för att de som har båtplats på flytbryggan ska bli berörda så kort tid som möjligt.

Hälsningar Styrelsen Hamnarbete

Post expires at 8:55am on Friday October 12th, 2018