Gamla synder – Krondiket

I samband med förarbetet med att arbeta fram ett nytt och utökat arrendeavtal framkom det att föreningen har ansvar för att krondiket (som löper längs uppställningsplatserna i väster och i söder) underhålls och dikas vid behov. Denna del av krondiket ligger inom föreningens arrendeområde.

Föreningen har för många år sedan dessvärre fyllt igen krondiket vid förrådet med gamla fyllnadsmassor som gjort att krondiket inte fungerat som avsett. Föreningen har nu återställt krondikets funktion genom att gräva ner en trumma som leder vattnet mot havet.

Trots att det har varit många minusgrader under en längre tid rinner det fortfarande en hel del vatten i krondiket. Under sommaren och speciellt under våren är det ett väldigt högt vattenflöde i krondiket.

Hälsningar Styrelsen

dike1 dike2

Avtal

Vid årsmötet 2016 beslutades att nya avtal ska upprättas med samtliga medlemmar/hyrestagare. I kallelsen till årsmötet 2017 skickades de nya avtalen ut till samtliga medlemmar/hyrestagare i föreningen. Föreningen saknar idag ett 50-tal avtal.

Årsmötet 2018 beslutade att införa en årlig administrativ för dem som inte har skickat in de nya avtalen till föreningen (500kr per plats och år). För att inte medlemmar/hyrestagare ska bli debiterad denna straffavgift för 2018 måste avtalen skickas till föreningen så att föreningen har dem tillhanda senast den 31 december 2018. En påminnelse kommer att gå ut till dem som är berörda.

//Styrelsen

Stängning av flytbryggan

Landgången till flytbryggan kommer att tas bort söndag den 18 november kl 10. Anledningen till att landgången måste tas bort är för att den innersta delen av flytbryggan måste flyttas innan isen lägger sig i hamnen. Lämnas den kvar bryts den sönder då den ligger mitt i ”landsprickan” som uppstår vid land.

Styrelsen utreder möjligheten att köpa in en lång landgång i aluminium som kan lämnas hela året.

//Styrelsen

Tillsyn hamnar och badplatser

Räddningstjänsten kommer under 2018 utföra tillsyn på de flesta stora och mellanstora båthamnar belägna i Luleå kommun. Tillsynen kommer att fokusera på hur ägaren och/eller nyttjanderättshavaren till  hamnarna i skälig omfattning håller utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka.

Det räddningstjänsten särskilt kommer att kontrollera är om det finns utrustning för livräddande och skadebegränsande åtgärder.

Igår (2018-09-26) genomförde Räddningstjänsten tillsyn i vår hamn tillsammans med representanter från styrelsen (ordförande och sekreterare deltog).

Föreningen kommer inom kort få en skriftlig rapport från tillsynen men enligt förhandsbeskedet kommer Räddningstjänsten inte att ge föreningen några anmärkningar eller åläggande eftersom Räddningstjänsten ansåg att föreningen hade bra kvalite/ordning på den utrustning som inspekterades vid tillsynen.

Styrelsen vill även uppmana er att ta del av denna korta film angående livräddning med livboj:  https://www.youtube.com/watch?v=gkJ4dhtMZIA

Hälsningar Styrelsen

IMG_4250 IMG_4251

Ankare

Styrelsen har märkt ut ett betongankare som ligger längst ut (utanför flytbryggan) ett antal gånger i sommar. Tyvärr har utmärkningen försvunnit varje gång av okänd anledning. Utmärkningen (flaggorna) driver inte omkring i hamnen vilket indikerar att utmärkningen måste avsiktligt ha tagits bort.

Det finns risk för djupgående båtar att gå på betongankaret (som ligger ca på 1,4m djup vid normalvattenstånd). Leverantören av flytbryggan var tvungna att lägga ankaret på denna plats för att flytbryggan ska vara rätt förankrad vid hårt väder.

Styrelsen arbetar med att se om det finns möjlighet att gräva ner ankaret men till dess bör ni hålla ut från ankaret. Se utmärkningen på bilden.

Hälsningar styrelsen
ankare

 

Fiber

Föreningen har beställt fiber och nu börjar kabeldiket närma sig vår hamn. fiberVi har inte fått något datum när installationen skall vara slutförd men vår förhoppningen är att föreningen får Internet/WiFi till vaktlokalen innan båtsäsongen är slut för i år.

Hälsningar Styrelsen

Försäljning

Den 1:a augusti startar budgivningen på nedanstående inventarier. Försäljning sker endast till medlemmar och hyrestagare i föreningen.

Utgångspriset/reservationspriset ser ni nedan och vill ni lämna ett bud skickar ni ett mail till sekreterare@stallarna.se med följande information:

1. Ert båtplatsnummer
2. Ert bud (OBS! Minst 200kr över det ledande budet för att budet ska godtas).
3. Vilken artikel ni vill bjuda på (ange artikelnummer 1-10)

Saknas ovanstående information godtas inte budet. Observera – genom att lämna ett bud godtar du även att föreningen publicerar ditt bud och ditt båtplatsnummer på hemsidan. Om du, mot all förmodan, inte kan skicka ditt bud per mail till sekreteraren går det i undantagsfall att lämna ett bud genom att skicka ett SMS eller ringa till ordförande. Alla ev bud som inkommer före den 1 augusti förkastas. Om två lika bud lämnas samma dag beaktas endast det först inkomna budet.

Dagens högsta bud (som måste vara inlämnat innan kl 23.59) publiceras dagen efter på hemsidan senast kl 12. Om inga nya bud inkommer inom ett dygn efter att det ledande budet lades avslutas budgivningen och försäljning sker. Den 2:a augusti uppdateras hemsidan för första gången med aktuella bud.

Inom parentes nedan är utgångspriset/reservationspriset per inventarie.

Artikel 1 (2000kr) – Avslutad: Vinnande bud 2500kr
(båtplats 104 – bud den 1:a augusti)
Den gamla flytbryggan som ligger på land vid sjösättningsrampen (med röda flytkroppar).

Artikel 2 (500kr) – Avslutad: Vinnande bud 700kr
(båtplats 104  – bud den 1:a augusti)
Den gamla flytbryggan som ligger bakom förrådet inkl den rostfria tanken.

Artikel 3 (2000kr) – Avslutad: Vinnande bud 3000kr
(båtplats 104  – bud den 1:a augusti)
Den gamla långa landgången som ligger på land vid vaktkuren.

Artikel 4 (2000kr) – Avslutad: Vinnande bud 1000 kr
(Båtplats 31  – bud den 20:e augusti)
Den gamla toaletten (byggnad på ca 5 kvm) som står bakom förrådet.

Artikel 5 (700kr) – Avslutad: Vinnande bud 700kr
(båtplats 254 – bud den 1:a augusti)
Lyktstolpe inkl LED-belysning (en gammal belysningsstolpe från flytbryggan)

Artikel 6 (700kr) – Avslutad: Vinnande bud 700kr
(båtplats 254 – bud den 1:a augusti)
Lyktstolpe inkl LED-belysning (en gammal belysningsstolpe från flytbryggan)

Artikel 7 (700kr) – Avslutad: Vinnande bud 1100kr 
(Båtplats 173 – bud den 3:a augusti) Lyktstolpe inkl LED-belysning (en gammal belysningsstolpe från flytbryggan)

Artikel 8 (700kr) – Avslutad: Vinnande bud 1100kr 
(Båtplats 173 – bud den 3:a augusti) Lyktstolpe inkl LED-belysning (en gammal belysningsstolpe från flytbryggan)

Artikel 9 (700kr) – Avslutad: Vinnande bud 700kr
(båtplats 68 – bud den 1:a augusti)
Lyktstolpe inkl LED-belysning (en gammal belysningsstolpe från flytbryggan)

Artikel 10 (700kr) – Avslutad: Vinnande bud 700kr
(båtplats 68 – bud den 1:a augusti)
Lyktstolpe inkl LED-belysning (en gammal belysningsstolpe från flytbryggan)

Fri prövningsrätt tillämpas. Betalningen skall vara föreningen tillhanda senast 14 dagar efter avslutad auktion. Betalning skall vara föreningen tillhanda innan inventarien får avhämtas. Om vinnaren ej betalar inom 14 dagar utställes en administrativ avgift om 500kr.

Se bilder på inventarierna här: Artiklar.pdf

Frågor kring inventarierna hänvisas till styrelseledamot Lars eller Per. Kontaktuppgifter till dem återfinns här på hemsidan.

Hälsningar Styrelsen

Elarbeten

Under nästa vecka (vecka 27) kommer belysningen till den nya flytbryggan att monteras. Under arbetet kommer vissa brädor att vara lösa eller till och med vara bortmonterade eftersom nya kablar skall dras i bryggan. Var extra försiktig när ni går på flytbryggan till dess att arbetet är slutfört.

Hälsningar Styrelsen

Ramp till vaktkur

Flera medlemmar och hyrestagare har framfört önskemål att en ramp skall byggas till vaktlokalen för att underlätta för dem som har svårt att gå uppför de höga trappstegen. Styrelsen har nu byggt en ramp till vaktlokalen.

Hälsningar StyrelsenRamp_vaktkuren

Försäljning (förhandsinformation)

Föreningen kommer att sälja ut att antal gamla saker till högstbjudande. Mer information kring försäljningen kommer att publiceras på hemsidan och i föreningens informationstavla vid flytbryggan senast veckan efter midsommar.

Föreningen går ut med lite förhandsinformation om försäljningen redan nu för att så många som möjligt skall hinna informeras om den kommande försäljningen. Föreningen kommer att sälja följande saker till högstbjudande:

– 1 st flytbrygga (gamla delen som ligger på land vid sjösättningsrampen)
– 1 st flytbrygga (gamla delen som ligger bakom bodan – inkl den rostfria tanken)
– 1 st landgång (den gamla landgången som ligger vid vaktkuren)
– 1 st boda (den gamla toalettbyggnaden som står bakom bodan)
– 6 st lyktstolpar inkl LED-belysning* (gamla belysningsstolpar från flytbryggan)

* Observera att lyktstolparna med LED-belysning kommer att säljas individuellt

Hälsningar Styrelsen