Båtplats

Hindersöstallarnas hamnförening har både båtplatsavtal (medlemsplatser) och hyrplatser. I hamnen finns idag 2.5, 3.0, 3.5 samt 4.0 meter breda båtplatser med två olika längder på bommarna. Observera att bredderna på båtplatserna är ett ungefärligt mått mellan bommarnas mitt dvs den ”fria” bredden på båtplatserna kan vara upp emot 10-15 cm mindre.

Hyra av båtplats 
Vid önskemål om hyrplats kontaktas sekreteraren men ta först del av dessa regler: regler_hyrplats.pdf. Föreningen har en relativt låg omsättning på båtplatser i hamnen men väntetiden är inte speciellt lång just nu.

Kostnaden för att hyra en båtplats varierar beroende på bredd – kontakta kassören eller sekreteraren för aktuell prisuppgift.

Observera att årsstämman 2016 har beslutat att införa en årlig administrativ avgift om 100kr från och med år 2017. Avgiften skall inbetalas till föreningens postgironummer (4503682-9) mellan den 1 januari och den 31 mars varje år för att köplatsen skall behållas. Observera  att ingen faktura distribueras – uteblir inbetalning av avgiften förloras köplatsen!

Detaljerad beskrivning finns här: regler_hyrplats.pdf

Maila sekreteraren ifall du vill veta vilken plats du har i kön. Listorna publiceras inte längre på hemsidan pga av de nya GDPR reglerna.

Köp av båtplatsavtal 
För få möjlighet att köpa en båtplats i hamnen (egentligen en medlemsplats) krävs att man redan är medlem i föreningen eller att man redan hyr en båtplats i hamnen.

Vid anmälan till kö’n erläggas en anmälningsavgift om 500kr  per anmäld bredd av båtplats till föreningen. Avgiften avräknas inte vid tecknandet av ett båtplatsavtal (medlemsplats) och kan inte heller återbetalas. Innan avgiften är erlagd är köplatsen ej giltig.

Detaljerad beskrivning finns här: regler_batplatsavtal.pdf
Här är kölistan (endast för medlemmar): kolista_batplatsavtal.pdf

Hyra av uppläggningsplats 
Föreningen hyr ut ett begränsat antal uppläggningsplatser till föreningens medlemmar och hyrestagare av båtplats. Föreningen har idag inga lediga platser.

Detaljerad beskrivning finns här: regler_hyrplats.pdf

Uppsägning av båtplatsavtal (medlemsplats/hyrplats)
Uppsägning av båtplats skall enligt gällande avtal ske innan 1 april varje år för att eventuell inbetald medlemsavgift/årsavgift ska återbetalas. Uppsägning som sker efter 1 april innebär att medlemmen/hyrestagaren fortsatt har ansvar för
båtplatsens vaktpass till dess att styrelsen har kunnat fördela båtplatsen till den som står på tur. 

Överlåtelse av båtplats
Vid överåtelse av båtplats till annan än en släktning utgår en admininistrativa avgift på 500kr för att täcka kostnader som föreningen har med överlåtelsen. Avgiften tas ut av den som vill överlåta båtplatsen enligt årsmötesbeslut 2021. 

Handikapp plats
Årsmötet 2018 har beslutat att tillhandahålla en handikapp plats på flytbryggan. En ny handikapp plats (3,0m) har skapas längst in på flytbryggan (plats 0). Varje år kommer föreningen att hyra ut handikapp platsen till den medlem som har det största fysiska behovet kommande säsong. Senast den sista februari varje år skall ansökan ha inkommit till styrelsen från de medlemmar som anser sig ha behov av att hyra handikapp platsen under kommande båtsäsong.

Under mars månad varje år beslutar styrelsen vem som ska få hyra handikapp platsen under kommande båtsäsong. Handikapp platsen hyrs ut under ett år i taget.

Medlemmen behåller sin ordinarie medlemsplats men båtplatsen kan hyras ut genom föreningen i andra hand medan medlemmen hyr handikapp platsen om medlemmen så önskar.

Andrahandsuthyrningen kan bara ske ifall det finns någon som vill hyra medlemmens ordinarie plats och uthyrningen sker då till fastställd taxa (avgifter för föreningens ordinarie hyrplatser).

Ansvaret att hitta någon som vill hyra medlemmens ordinarie plats i andra hand åligger medlemmen själv. Den ekonomiska regleringen av uthyrningen sker genom styrelsen. Hittar medlemmen ingen att hyra ut till (och om styrelsen inte har något förslag) får medlemmen betala dubbla medlemsavgifter – dels för sin ordinarie båtplats och dels för den hyrda handikapp platsen samt ta ansvar för båda båtplatsernas obligatoriska vaktpass. Orsaken till detta är att efterfrågan på andra hands platser är ytterst begränsat och föreningen har ingen kö. Hittar medlemmen eller styrelsen någon som vill hyra medlemmens båtplats i andra hand betalar endast medlemmen årsavgiften för handikapp platsen och
behöver bara ta ansvar för vaktpassen som åligger handikapp platsen. Den medlemmen som hyr handlikapp platsen är undantagen från reglen med att båtplatsen endast få hyras ut under en säsong.

Uthyrning av båtplats i andra hand (endast möjligt för medlemmar)
All andrahandsuthyrning/utlåning av båtplats måste ske genom föreningen. Enligt gällande regelverk riskerar medlem/hyrestagare att uteslutas av årsmötet om andrahandsuthyrning/ utlåning sker utan att gå genom föreningen. Vill ni hyra ut båtplatsen i andra hand under säsongen måste detta begäras till styrelsen senast 1 mars varje år. Om begäran sker senare än 1 mars varje år kommer andrahandsuthyrning bli aktuellt först säsongen efter.

Skicka kompletta kontaktuppgifter för vem ni vill ska få hyra platsen i andra hand till styrelsen. Medlemmen ansvarar själv för att meddela den som hyr platsen om föreningens ordningsregler, vaktregler, godkända ersättningsvakter, vaktdatum etc. Du som medlem blir sedan krediterad årsavgiften och den som hyr platsen i andra hand debiteras den fastställd hyresavgift beroende på bredd på båtplatsen (se årsmötesprotokollet för aktuellt belopp). Du som medlem får hyra ut din båtplats max två gånger under en femårsperiod. Du som hyrestagare för tyvärr inte hyra ut din båtplats.

Kommentera