Vakt

Samtliga medlemmar och hyrestagare av båtplats i föreningen har obligatorisk vakttjänstgöring. Detta sköts genom ett rullande schema över hamnens båtplatser. Beroende på antalet vaktdagar och det faktum att vakten sker med två personer kan vissa platser tilldelas två vaktpass något år.

Bevakning 
Hamnen är försedd med övervakningskameror som täcker hela hamnområdet. Dessa kameror är igång dygnet runt och har nattkapacitet dvs de kan se även i fullständigt mörker.

Vaktlista 
Årets vaktlista återfinns här: Vaktlista_2024.pdf

Att hyra vakt

Årsmötet 2017 beslutade att ändra reglerna för vaktgång eftersom flera medlemmar/hyrestagare har anlitat oseriösa ersättningsvakter.

Årsstämman (medlemmarna) beslutade att endast båtplatsinnehavarens familjemedlemmar, båtplatsinnehavarens (och makes/makas) släktningar, befintliga medlemmar/hyrestagare i hamnföreningen eller de individer som är upptagna på listan över godkända vakter får anlitas som ersättningsvakt. Listan publiceras här nedan och i den nya låsta informationstavlan bredvid flytbryggan.

Aktuell lista på godkända vakter finns här: Godkända_vakter_2023.pdf

Godkänd vakt
Om du som medlem/hyrestagare i hamnföreningen vill ta på dig extra vaktpass i sommar anmäler du dig till styrelsen senast den 1 maj. Detsamma gäller ifall du har en familjemedlem, släkting eller en nära bekant (någon som du personligen känner mycket väl och kan då i god för) som du vill registrera på listan över godkända vakter. Styrelsen kommer den 15 maj publicera den slutliga versionen av årets godkända vakter. Efter den 1 maj kommer inga ytterligare personer att läggas in på listan över godkända vakter – den är då låst för säsongen.

Aktuell lista på godkända vakter finns här: Godkända_vakter_2023.pdf

Vaktrapport
Om den obligatoriska vaktrapporten inte har signerats eller om det inte ur vaktrapporten går att utläsa vem som suttit ersättningsvakt dvs en familjemedlem/släkting, medlem/hyrestagare i hamnföreningen eller en person från föreningens lista över ”Godkända vakter” – då kommer föreningen att ställa ut en straffavgift motsvarande ”Ej utförd vaktpass” dvs 2500kr till berörd båtplatsinnehavare enligt beslut på årsstämman 2017.

Observera också att det ALLTID är båtplatsinnehavaren som har ansvaret för att vaktpasset har utförts enligt gällande vaktregler.

Vakttjänstgöring
Det finns ett antal regler som gäller för vakttjänstgöring, om de bryts medför det en straffavgift på 2500 kr (årsstämma beslut) för den båtplatsinnehavare som är vaktansvarig. Observera att det alltid är båtplatsägaren som är ansvarig för vaktpasset även om en ersättningsvakt har anlitats.

OBSERVERA DENNA NYHET! Blanketten ”Vaktrapport” som återfinns i pärmen ”Vaktrapporter” skall lämnas in av varje vakt efter utfört vaktpass. Signerad vaktrapport skall sedan läggas i den låsta brevlådan i vaktlokalen. Om inte vaktrapporten har signerats, inte har fyllts i komplett eller har lagts i den låsta brevlådan anser föreningen att båtplatsinnehavaren inte har följt gällande regler och blir erlagd straffavgiften.

Här hittar ni vaktinstruktionen: vaktinstruktion.pdf

Regler – följande regler gäller vakttjänstgöring och måste beaktas:

  • Vakt skall vara på plats enligt beslutade vakttiderna (tiderna hittar ni här: vaktinstruktion.pdf – endast för medlemmar/hyrestagare).
  • Vakt får ej vara under 18 år.
  • Vakt får ej vara påverkad av droger eller alkohol.
  • Inga alkoholhaltiga drycker får medföras in i vaktlokalen.
  • Under ingen del av vakttiden får båda vakterna vila samtidigt.
  • Vakten får inte avvika från hamnområde under vakttiden utan att en ersättare har tillsatts.
  • Vakt skall kontakta båtplatsinnehavare om problem som riskerar att skada dennes båt. Om båtplatsinnehavare ej kan nås och problemet ej kan lösas skall styrelsemedlem snarast kontaktas.
  • Djur får EJ medföras in i vaktlokalen pga allergihänsyn.

Vad gör jag om min vaktkollega inte dyker upp?
Om inte vaktkollegan har dykt upp till ordinarie tid för vaktpass provar du nå denne enligt de kontaktuppgifter som finns i vaktlistan.

Får du inte tag på vaktkollegan och denne inte har dykt upp inom 30 minuter efter ordinarie vaktpågång anses det som att vakten inte har fullgjort sitt åtaganade (och denne kommer att erläggas en straffavgift om 2500 kr). Du behöver nu försöka hitta en ersättningsvakt i enlighet med gällande vaktregler tex någon av de godkända vakterna som finns noterade på den låsta anslagstavlan vid flytbryggan eller här på hemsidan.

Den ersättningsvakt som du har hittat ersätts med 900kr av föreningen. Ersättningen kommer att utbetalas av föreningens styrelse efter vaktsäsongens slut – någon gång under november eller december.

Du behöver inte kontakta någon i styrelsen då styrelsen inte har några möjligheter att hitta en ersättningsvakt åt dig – det är upp till dig som medlem eller hyrestagare i föreningen att själv lösa. Styrelsen bli informerad om att din vaktkollega uteblev genom den vaktrapport som du lämnar i den låsta brevlådan efter utfört vaktpass.

Observera att vaktrapporten måste vara komplett ifylld för att föreningen skall kunna utbetala ersättningen till ersättningsvakten. OM inte vaktrapporten är komplett ifylld får föreningen inte utbetala några pengar till ersättningsvakten eftersom skatteverket kräver att underlagen är kompletta.

Vad är det för telefonnummer till vaktlokalen?
Telefonnumret till vaktlokalen är 0920 – 631 02

Kommentera