Category Archives: Hamn

Låsta dokument

Styrelsen får frågor hur man kommer åt de låsta dokumenten. I kallelsen till årsmötet (som skickades ut i våras) hittar ni användarnamn och lösenord till de låsta dokument.

För att komma åt ett låst dokument – klicka på dokumentet och skriv in användarnamnet och lösenordet. Klicka inte på ”logga in” under metadata – som finns längst ner på varje sida. Denna funktion är endast till för att redigera webbsidorna.

Om ni har tappat bort inloggningsuppgifterna kan ni enklast kontakta sekreteraren genom att skicka ett mail till sekreterare@stallarna.se

Hälsningar Styrelsen

Stöldligor?

Medlemmar har kontaktat styrelsen då en utlandsregistrerad VW minibuss ikväll (2018-06-06 ca kl 17.30) har setts i hamnen och tagit kort på båthamnen från olika håll. Styrelsen har varit i kontakt med Lövskärs båthamn ikväll och samma bil har synts även där (troligen tagit kort över båtarna även där). Dagens vakter, i båda föreningar, är informerade om dessa observationer och föreningen har även överlämnat informationen till Polisen.

Styrelsen uppmanar alla medlemmar att vara extra uppmärksamma på personer i hamnen med ett avvikande beteende.

//Hälsningar Styrelsen

Vårens sista arbetskväll

Igår (torsdagen den 24:e maj) var arbetsgruppen utkallad för att slutföra vårens arbete i hamnen. Vädret var fint och arbetet gick väldigt bra.

Landgången till flytbryggan monterades, nummerskyltarna till flytbryggan skruvades fast, de innersta bommarna på flytbryggan monterades, skadade bominfästningar på de fasta pirerna lagades, sjunkna bommar/flygkroppar åtgärdades, bryggan på de fasta pirerna har flyttats ut på balkarna så de ligger jäms med kanten, m.m.

Leverantören av flytbryggan kommer (inom några veckor) att komma till hamnen och justera flytbryggan så att den hamnar mitt i hamnbassängen och ett antal betongankare kommer att flyttas närmare flytbryggan.

Styrelsen vill uppmana er med djupgående båtar att vara extra uppmärksamma och hålla ut från flytbryggan framförallt tills dess att leverantören har justerat (flyttat in) några av betongankarna närmare flytbryggan. Det finns en risk för grundstötning då djupet i hamnen endast är 1,7 meter (vid normalvattenstånd) på vissa platser i hamnbassängen. Betongankarna är ca 30 cm höga vilket gör att det ”fria” djupet endast är 1,4 meter ovanpå ankarna vid normalvattenstånd.

Alla ankare kommer inte att gå att flytta in helt mot flytbryggan eftersom ankarnas placering är beräknad efter en datasimulering. Om ankarna inte ligger enligt modellen kommer leverantörens garanti inte att gälla. Dessa ”hinder” får vi leva med tills den dag hamnen muddras. Ser ni något ankare som behöver märkas ut kan ni kontakta någon i styrelsen.

Hälsningar Styrelsen

Landgang_flytbryggan

Justering av flytbryggan

Imorgon (2018-05-23) kommer leverantören av flytbryggan till hamnen för att justera in flytbryggan – som idag ligger några meter för långt söderut (längst ut). Ett antal betongankare behöver också justeras eftersom de inte ligger plant på botten av bassängen. Ankarna kommer att åtgärdas av leverantören under morgondagen.

På torsdag (2018-05-24) kommer arbetsgruppen att slutföra vårrustningen av hamnen.

Hälsningar Styrelsen

2018 års tredje arbetskväll

Torsdagen den 24:e maj kommer arbetsgruppen att slutföra vårens arbete i hamnen. Bl.a. ska nummerskyltarna till flytbryggan skruvas fast både ovan på och på sidan av varje båtplats (än så länge är de bara fästa ovanpå), de innersta bommarna på flytbryggan ska monteras (plats  59, 60, 61 och 174,175,176 berörs fram till dess), skadan/förankringen av flytbryggan mot land ska åtgärdas, en landgång ska provisoriskt monteras (i avvaktan på den nya landgången), några skadade bominfästningar på de fasta pirerna ska lagas, sjunkna bommar/flygkroppar ska lyftas upp och åtgärdas, flottörer och stöttor som nu ligger och flyter i hamnbassängen sedan vintern ska samlas ihop, vaktlokalen ska städas och ställas i ordning, bryggan på de fasta pirerna ska skjutas ut på balkarna så de ligger jäms med kanten (så att inga balkändar sticker ut), m.m

Hälsningar Styrelsen

2018-05-14

Flytbryggan

Föreningen har väntat på att leverantören skall leverera de nya nummerskyltarna till flytbryggan men eftersom deras maskin har gått sönder har det uppstått försening i leveransen. Leverantören har lovat att skyltarna ska levereras under början av veckan och därefter monteras skyltarna.

Infästningen mot land har skadats i vinter och föreningen väntar på att leverantören av flytbryggan skall komma och besikta skadan när isen släppt vid land. När leverantören har beslutat vilka åtgärder som behöver vidtas kommer detta att åtgärdas samt rätt typ av landgång att monteras. I avvaktan på detta kommer en del av den gamla bryggan att användas för att man ska kunna ta sig i land. För er som har båten på flytbryggan och sjösätter tidigt – var försiktiga då det är lätt att halka på hala stenar vid kanten. De fyra innersta båtplatserna är inte monterade än av ovanstående anledning.

Ytterligare frågor besvaras av styrelseledamot Per Pettersson (arbetsgruppsansvarig) och Lars Löfstedt (hamnansvarig).

Hälsningar styrelsen

2018 års första och andra arbetsgruppinsats

Arbetsgruppen hade i år ett större uppdrag än ett normalt år då bommarna till den nya flytbryggan skulle monteras – utöver den vanliga vår rustningen av hamnen. Efter ett stort engagemang och hög effektivitet slutfördes arbetet redan kl 13.30 den 5:e maj.

Förutom arbetsgruppen deltog även styrelsen samt ungdomar från bemanningsföretaget Utia. Ungdomarna hjälpte bl.a. till med att bära ut bommar på flytbryggan. För att arbetet  skulle bli riktigt effektivt anlitades även Blue Rock Kranbilar AB – ett företag som har en lastbil med en mycket lång kran.

Lite arbete kvarstår dock innan hamnen är helt klar för ytterligare en båtsäsong. Exempelvis ska ytterligare två bommar monteras längst in på flytbryggan (på respektive sida), nya nummerskyltar ska monteras och landgången till flytbryggan skall monteras. Dessutom ska ett antal nya flytkroppar köpas in (och monteras) då några bommar (på de fasta pirerna) saknar flytkroppar efter att isen har förstört dem under vinter.

Styrelsen vill framföra ett stort tack till arbetsgruppen och ett speciellt stort tack till bröderna Kuoppala som startade årets andra sammankomst tidigare än övriga i arbetsgruppen. Styrelsen vill även tacka kranbilsföraren och framförallt grabbarna från Utia som med stort engagemang och positivitet gjorde att arbetet fortlöpte mycket effektivt och lättsamt.

Hälsningar Styrelsen

20180505_3 20180505_4 20180505_2 20180505_5

20180505_1

Uppställningsplatserna

garageforeningenGarageföreningen har nu anlitat en entreprenör som har börjat bära bort snöupplagen som legat på hamnföreningens mark uppe vid uppställningsplatserna.

Hade inte snön burits bort hade uppställningsplatserna inte gått att nå innan midsommar – med den mängd snö som kommit i år.

Arbetet verkar bli slutfört under innevarande vecka.

Hälsningar Styrelsen

Ägare av felparkerad båtvagn/båt

IMG_3052Styrelsen har under en längre tid sökt ägaren till den båtvagn/aluminiumbåt som olovligen stått parkerad på föreningens parkering. Att lämna ett fordon på föreningens (annans) mark anses enligt brottsbalken som egenmäktitgt förfarande.

Efter en hel del efterforskning har ägaren identifierats. Ägaren av båtvagnen/båten är varken medlem/hyrestagare i hamnföreningen eller i garageföreningen. Det visade sig att ägaren har en koppling till ett företag som Luleå Kommun anlitar.

Båtvagnen/båten har nu transporterats iväg och föreningen kommer att ställa ut en faktura till ägaren som motsvarar årsavgiften för en uppställningsplats samt den av årsmötet beslutade bötesbeloppet för brott mot ordningsreglerna.

Hälsningar Styrelsen

Handikapp plats

Årsmötet 2018 har beslutat att tillhandahålla en handikapp plats på flytbryggan. En ny handikapp plats (3,0m) kommer att skapas längst in på flytbryggan (plats 0).

Varje år kommer föreningen att hyra ut handikapp platsen till den medlem som har det största fysiska behovet kommande säsong. Senast den sista februari varje år skall ansökan ha inkommit till styrelsen från de medlemmar som anser sig ha behov av att hyra handikapp platsen under kommande båtsäsong.

Under mars månad varje år beslutar styrelsen vem som ska få hyra handikapp platsen under kommande båtsäsong. Handikapp platsen hyrs sedan ut under ett år i taget. Medlemmen behåller sin ordinarie medlemsplats men båtplatsen kan hyras ut genom föreningen i andra hand medan medlemmen hyr handikapp platsen – om medlemmen så önskar.

Andrahandsuthyrningen kan bara ske ifall det finns någon som vill hyra medlemmens ordinarie plats och uthyrningen sker då till fastställd taxa (avgifter för föreningens ordinarie hyrplatser).

Ansvaret att hitta någon som vill hyra medlemmens ordinarie plats i andra hand åligger medlemmen själv. Den ekonomiska regleringen av uthyrningen sker genom styrelsen. Hittar medlemmen ingen att hyra ut till (och om styrelsen inte har något förslag) får medlemmen vara beredd att betala dubbla medlemsavgifter – dels för sin ordinarie båtplats och dels för den hyrda handikapp platsen samt ta ansvar för båda båtplatsernas obligatoriska vaktpass. Orsaken till detta är att efterfrågan på andra hands platser är ytterst begränsat och föreningen har ingen kö. Hittar medlemmen eller styrelsen någon som vill hyra medlemmens båtplats i andra hand då betalar endast medlemmen årsavgiften för handikapp platsen och behöver bara ta ansvar för vaktpassen som åligger handikapp platsen.

Hälsningar Styrelsen